De waarden van Evangelische Kerk De Vriendschap

Je waarden zeggen iets over wie je bent. Voor EKV zijn de onderstaande punten erg belangrijk.
Wij streven er voortdurend naar om deze waarden in de praktijk te brengen. 
 

Vriendschap met God

aanbiddingJezus Centraal:
Het gaat om het met je hele hart volgen van Jezus, als door genade wedergeboren christenen, het daadwerkelijk gehoorzamen van Zijn Woord (de Bijbel) in elk aspect van het leven en in alle activiteiten van de gemeente tot eer en glorie van God. Fp. 2:9-11; Kol. 1:18-20.

Leven in de Geest:
Het Christelijk leven is gebaseerd op Gods genade en de bekrachtiging door de Heilige Geest, die iedere christen ontvangen heeft. Door gebed onderhouden wij onze relatie met God, en door een aanbiddende levensstijl eren wij Hem; binnen de diverse onderdelen van het gemeente-zijn wordt hier op allerlei creatieve manieren invulling aan gegeven. Gal. 5:22-25; Ef. 2:8-10.

Vriendschap met elkaar

Bijbel studieGods Woord in de praktijk brengen:
Toepassing van Gods Woord (de Bijbel) in het dagelijks leven van een ieder, aangemoedigd door bijbelgetrouw en praktisch relevant onderwijs tot toerusting en opbouw van de volwassen gelovigen en de kinderen, zowel tijdens de zondagsamenkomst als ook binnen de cellen en op speciaal daarvoor door de gemeente georganiseerde dagen/weekenden. Ps. 119:16-17.

Discipelschap:
Het maken van discipelen - anderen leren doen wat Jezus heeft gezegd - is een opdracht van Jezus aan alle gelovigen. Dit komt tot uiting in zowel persoonlijk discipelschap, als in de mentor/coach relaties voor iedereen binnen de gemeente. Mt. 28:19.

Gemeenschap:
Het hebben van gemeenschap met elkaar, het bouwen van relaties tussen christenen, gebaseerd op de liefde van Christus en het toepassen van de "elkaars en elkanders" in Gods Woord is van groot belang en wordt met name in praktijk gebracht binnen de context van de cel. Joh. 13:34-35.

Ieder lid Actief:
Iedere gelovige heeft gaven en talenten van God ontvangen en van hem/haar mag worden verwacht om zich naar vermogen in te zetten, in eerste instantie binnen de eigen cel, maar indien mogelijk ook in de rest van de gemeente, tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Ef. 4:11-12; 1 Kor. 12:7.

Leven in Celgroepen:
Ieder gemeentelid maakt deel uit van een kleine groep van mensen die een toewijding maken aan elkaar. Op deze manier is het voor ieder lid mogelijk om het Christelijk leven te ervaren en uit te leven in de liefdevolle omgeving van de verbondsrelatie met andere gelovigen. Een celgroep zal trachten door evangelisatie en discipelschap te groeien, in aantal en in geestelijke volwassenheid, en zal uiteindelijk zichzelf alsmede het leiderschap vermenigvuldigen. Heb. 10:24-25; Ef. 4:16.

Vriendschap met de mensen om ons heen

Roger deelt met BrettGetuige zijn/Evangelisatie:
De belangrijke, laatste aardse, opdracht van Jezus aan iedere christen was om Zijn evangelie bekend te maken. Deze brengen wij in de praktijk: 1) in onze omgeving, door allerlei creatieve vormen, maar voornamelijk via de persoonlijke relaties van ieder gemeentelid met ongelovigen, met als doel deze te winnen voor Christus. Vindt met name plaats via de celgroepen, maar ook door het organiseren van gezamenlijke activiteiten. En 2) wereldwijd, door gebed, financiële ondersteuning, en inzet van mensen (zendelingen), met als doel nieuwe, sterke, en zichzelf vermenigvuldigende gemeenten te zien ontstaan , speciaal in gebieden waar die voorheen niet bestonden. Hand. 1:8

Goede daden:
Het naar vermogen tonen van Gods liefde voor ieder mens, door praktische hulp, aan mensen in nood. Hand. 10.38

"En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat Ik je opdraag." - Joh. 15:11-15