Wat wij geloven

Wat wij geloven is het evangelie van Jezus Christus

Wat wij geloven? Wij geloven in het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie is het goede nieuws dat de enige levende God, Schepper van hemel en aarde en mensen de relatie met ons wil herstellen. Deze relatie tussen God en ieder van ons was verbroken door de zonde die ieder van ons heeft of doet (zonde = ongeloof in – en ongehoorzaamheid aan God). God heeft ons namelijk geschapen om eeuwig te leven tot eer van Hem en in relatie met Hem. Maar onze zonde heeft ons gescheiden van God. Zonder redding en vergeving zouden we voor eeuwig gescheiden zijn van Hem en blijvend onder zijn oordeel vallen.

God heeft echter in zijn liefde voor ons zelf de schuld betaald door in Zijn Zoon Jezus Christus zelf naar de aarde te komen. Jezus zondigde niet. Hij heeft als onschuldige de straf die wij hadden verdiend op zichzelf genomen en voor ons gedragen. Daarom moest Hij sterven aan het kruis. Na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood in een machtige overwinning over de dood. Hij droeg dus ook jouw zonde en schuld aan het kruis en betaalde de “losprijs”. Wie in Jezus gelooft, is door Hem gered. Die krijgt het eeuwige leven en heeft een herstelde relatie met Hem. Wat een Liefde en wat een Genade ! Alles is door Jezus volbracht !

Ieder die tot geloof in Jezus komt en Hem wil gaan volgen en gehoorzamen (de bijbel noemt dit “bekering”) ontvangt ook de Heilige Geest van God. Jezus heeft, nadat Hij teruggegaan was naar zijn hemelse Vader,  de door Hem beloofde Heilige Geest gegeven aan iedereen die in Hem gaat geloven. God wil door Zijn Heilige Geest, die in ons geweten werkt, ons helpen Jezus te volgen en te gehoorzamen en wil zo heel dicht bij ons zijn. De Heilige Geest helpt ons in ons dagelijks leven een volgeling van Jezus te zijn en geneest en vernieuwd ons.

Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op of kom eens kijken bij een van onze diensten.

Geloofsbelijdenis van Evangelische Kerk De Vriendschap

EKV is via de Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten, een deelnemer van de Evangelische Alliantie, een overkoepelend orgaan van Christelijke organisaties in Nederland. Dit houdt ondermeer in dat wij de geloofsbelijdenis van de EA onderschrijven.

Beginselverklaring van de Evangelische Alliantie

a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;

c. onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;

d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;

e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;

f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;

g. de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel;

h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;

i. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.

Overgenomen uit de statuten van de stichting De Evangelische Alliantie