De Evangelische Kerk “De Vriendschap” Alkmaar (verder genoemd als: De Vriendschap) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. In deze verklaring vermelden wij hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens

De Vriendschap
Evangelische Kerk Alkmaar
p/a: Rosmolen 58
1703 NB Heerhugowaard
www.ekvriendschap.nl

Gegevens

De Vriendschap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u betrokken bent bij de kerk en de activiteiten die daaruit voortvloeien. De volgende gegevens worden door ons verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Lidmaatschap (ja, nee en datum)
 • Cookies en gebruikersinformatie (website)

Doel

Wij verzamelen deze gegevens om een actieve ledenlijst bij te houden. Daarnaast worden deze gegevens gedeeld onder de leden en andere betrokken/actieve deelnemers met als doel elkaar te kunnen bereiken ten behoeve van de samenkomsten en alle andere activiteiten die samenhangen met de visie van De Vriendschap. Informatie over visie en doel staat beschreven in de statuten en huishoudelijk reglement, een kopie van deze documenten kunt u opvragen bij het bestuur of via info@ekvriendschap.nl.

Om op een eenvoudige manier met elkaar te kunnen communiceren binnen De Vriendschap -zoals bestuurlijke informatie, roosters, mededelingen, activiteiten, informatie van (ondersteunende) zendelingen- maken we gebruik van distributielijsten als lid of als actieve deelnemer word je hiervoor aangemeld. Eén keer per maand krijgt iedere deelnemer hiervan een herinnering met informatie om je hiervoor eventueel af te melden of je voorkeuren aan te passen.

De Vriendschap is aangesloten bij de ABC gemeenten (Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten). Per lidmaatschap betaalt De Vriendschap een contributie aan de ABC. Het aantal actieve leden wordt gedeeld met de ABC.

Website

We verzamelen informatie over hoe de website wordt geopend en gebruikt (“gebruikersinformatie”). Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We gebruiken cookies om de activiteit op onze website bij te houden en de gebruikerservaring te verbeteren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze website te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Cookies die we gebruiken:

 • Essentiële cookies (verplicht). We gebruiken één essentiële voorkeurscookie om uw
  cookievoorkeuren bij te houden.
 • Analytische cookies (opt-in). Als u instemt met het cookiebeleid worden er analytische
  cookies geplaatst om bovenstaande gebruikersinformatie op te slaan. Gegevensverwerker is hierbij Google Analytics, een analyseservice van Google.

Bewaartermijn

De Vriendschap bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Voor alle persoonsgegevens geldt een bewaartermijn van minimaal 1 jaar, dat na ieder bezoek aan één van de activiteiten van De Vriendschap wordt verlengd.

Verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoek hiertoe dient u schriftelijk in te dienen door middel van een e-mail aan: info@ekvriendschap.nl. Uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uitvoeren, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek. Tevens willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

De Vriendschap gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt De Vriendschap altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid te waarborgen.