Wat is een celkerk?

Wat is een celgemeente? Wat probeert een celgemeente te bereiken, en hoe onderscheidt een celgemeente zich van andere kerken?

Huiskringen in de kerkgeschiedenis

cel vergaderingAls we terug zouden gaan in de geschiedenis dan zouden we zien dat de kerk tot en met de derde eeuw na Christus met name in de 'huiskamer' bijeenkwam. Gezien de grootte van de meeste huizen in die tijd waren de meeste van deze 'huisgroepen' dus beperkt tot een groep van 10 tot 15 mensen. Van tijd tot tijd kwamen deze huisgroepen samen met de andere huisgroepen in hun stad voor een grotere bijeenkomst (zie Rom 16:23). Na de derde eeuw na Christus, worden de Christenen niet langer vervolgd en mogen ze eigen kerkgebouwen kopen. Waar de kerk eerst vooral samenkwam in de huizen en maar af en toe met de hele gemeente, komt zij nu alleen nog maar samen in grote groepen in 'kerkgebouwen'.

Tegelijkertijd zien we een verschuiving in wie taken mocht uitoefenen in de bijeenkomsten. In de huiskamer kon iedere Christen actief meedoen en zijn of haar gaven en talenten benutten, maar in de grote bijeenkomsten zijn het vooral de 'meer gekwalificeerden' die het werk doen. De scheiding tussen 'geestelijken' en 'leken' is een feit.

Kerken Vandaag

In veel kerken vandaag de dag zie je deze scheiding nog steeds. De dominee, voorganger of priester doet al het werk en de rest van de mensen kijkt toe en luistert. Er wordt wel eens gezegd dat in veel kerken 80% van het werk gedaan wordt door slechts 20% van de mensen. Iedere gelovige werd door God gebruikt om anderen te bemoedigen, te helpen en op te bouwen.

Kerk gemeenschappen in het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament laat een ander soort gemeente zien. In Handelingen 2:42-47 zien we de eerste gemeente in actie. Ze 'volharden bij het onderwijs van de apostelen, en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden'. Ze komen dagelijks samen in de tempel, ze eten met elkaar samen bij iemand thuis en vieren het avondmaal. Als iemand een nood heeft, helpt een andere Christen daarin te voorzien. Wanneer we kijken naar alle 'elkaars en elkanders' (alle verzen in de Bijbel die ons opdragen elkaar of elkander te helpen, op te bouwen, te bemoedigen, etc), dan zien we een gemeente door en voor de mensen. Iedere gelovige werd door God gebruikt om anderen te bemoedigen, te helpen, op te bouwen, of indien noodzakelijk, te vermanen.

Evangelische Kerk, 'De Vriendschap'

Dit is het soort gemeente dat een celgemeente wil zijn. Dit is waarom in een celgemeente alle leden in de eerste plaats lid zijn van een kleine groep, waarin ze samen 'nieuw-testamentisch-Christen-zijn' uit proberen te leven. In een grote bijeenkomst is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om 'te houden van je naaste als van jezelf'. Om van 'je naaste' te houden, moet je die persoon immers beter kennen dan alleen de achterkant van z`n hoofd op zondag.

Net als in het menselijk lichaam, vindt in de cellen het gemeenteleven plaats. Ze zijn een omgeving waar gemeenschap, discipelschap, en het uitreiken naar de verlorenen normale elementen zijn. Celgroepen zijn de bouwstenen van de gemeente. De celgemeente is een gemeente opgebouwd uit celgroepen, in plaats van een gemeente met celgroepen.

zondagsdienstHiermee willen we niet zeggen dat de celgemeente de grote zondagsdiensten overboord heeft gegooid. Het tegenovergestelde is waar. De grote bijeenkomsten zijn een plaats waar alle celgroepen van de gemeente samen komen voor gezamenlijke aanbidding en onderwijs.

Maar het is dus belangrijk om te beseffen dat 'kerk' niet langer iets is dat 'daar in dat gebouw' plaats vindt, maar bij je thuis, in je woonkamer. De vraag is niet langer wat de celgroep kan doen voor de gemeente, maar wat de gemeente kan doen voor de celgroep. De grote bijeenkomsten zijn geen doel op zich, maar bestaan om de celgroepen te dienen. Want de celgroepen zijn de gemeente! Zij zijn de plaats waar Christelijke gemeenschap en vriendschap uitgeleefd worden; waar onderwijs wordt toegepast; en waar ministry, opbouw, discipelschap en evangelisatie een levensstijl worden.